سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰:۳۰-۲۳:۳۰
محله
پارک وی، الیهه