موقعیت مناسب
تجربه جدید
سالادبار
دارد
حق سرویس
دارد درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۶۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
سایر محله های مرکز ، سایر محله های غرب