جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰:۳۰-۱۶،۱۸:۳۰-۲۱:۳۰
محله
سایر محله های غرب