جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶:۳۰، ۱۹-۲۳
محله
سایر محله های مرکز