این دسر تعادلی عالی بین توت فرنگی های شیرین و پنیر خامه ای ماسکارپون ایجاد می کند. کمی فلفل سیاه و سرکه بالزامیک طعم آن را متفاوت می کند.