معماری سنتی دف آن را به یکی از زیباترین سفره خانه های تهران تبدیل کرده است. معماری و طراحی این سفره خانه به شکلیست که به هنگام ورود به آن به یاد ابنیه های تاریخی خواهید افتاد. در سفره خانه دف بابت سرویس اولیه شما مثل موزیک، میز اردو سرد و گرم، آجیل، چای و شیرینی هزینه ای جداگانه از شما دریافت میگردد. بنابراین شما لزوماً مجبور به سفارش غذا به تعداد نیستید.