این رستوران منوی گسترده ای از غذا های رژیم گیاه خواری در اختیار مشتریان قرار می دهد. این رستوران هم در میان افراد محلی و هم در میان مسافران و گردشگران بسیار پرطرفدار است.

 

Originally posted 2016-04-15 12:37:39. Republished by Blog Post Promoter