موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
حق سرویس
۲۰ درصد
دسر
جای نشستن
فضای باز
تعداد صندلی
۳۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۵:۳۰،۱۹-۲۳:۳۰
محله
پاسداران