عروس لبنان یک رستوران سرو غذاهای عربی و به ویژه لبنانی است که گرچه فضای کمی فانتزی دارد اما در ارائه غذا یک رستوران تخصصی لبنانی محسوب می شود.