مناسب برای: خانواده، دوستان
سرویس بیرون بر: دارد

فضای داخل: ۱۲ صندلی