بنا به این گزارش، علی رومی در این حکم خطاب به محمدتقی وقوعی آورده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت (معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت ) به عنوان قائم مقام شرکت منصوب می شوید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانونمداری و اعتدال گرایی مسئلت دارم.