سایر اطلاعات رستوران

اینترنت بی‌سیم
غذای بیرون‌بر
دستگاه پوز
فضای پارک مناسب