موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۸ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۹۵ صندلی