جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
سایر محله های غرب