پاسیالیز از کافه های قدیمی درکه است که دوطبقه دارد یک طبقه بصورت سالن با میز و صندلی و طبقه یا به عبارتی پشت بام آن فضای باز با تخت می باشد.