طعم رازیانه و لیمو در کنار هم در این دسر بسیار عالی است. پانا کوتا از خامه درست شده است و برای طعم دادن به آن، کنارش رازیانه و لیمو سرو می شود. توت فرنگی هم می توان در کنارش سرو کرد.