موزیک پخش می شود و امکان پخش موزیک زنده در جشن ها

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده

سالادبار
ندارد

رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۰۰

صبحانه
ندارد

شبانه روزی
نمی باشد

ساعت کار
۱۱:۳۰ – ۲۴

محله
سایر محله های مرکز