جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶:۳۰ و ۲۳-۱۸:۳۰
محله
پاسداران