جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰-۲۳:۳۰
محله
پاسداران