مناسب برای: دوستان، جلسه رسمی، زوج ه

اسرویس بیرون بر: ندارد

، استعمال دخانیات ، اینترنت Wifi ، کارتخوان POS