موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
سالادبار
حق سرویس ۰ % درصد.
دارد
جای نشستن: دارد
دارای ۱۵۰ صندلی